Wyciągi bankowe

Moc wyciągów bankowych 

Wyciągi bankowe nie mają już mocy dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym na podstawie prawa bankowego. W poprzednim stanie prawnym dokumenty te miały charakter szczególnego dowodu, bowiem przyznawano im charakter dokumentu urzędowego, nie zaś prywatnego. Po części było to zrozumiałe bowiem bank jako instytucja zaufania publicznego nie powinien nadużywać swojego prawa. Z drugiej jednak strony taka regulacja osłabiało w sposób istotny interesy Konsumenta, Klienta banku, głównie kredytobiorcy w sporze z  bankiem. Dokumentowi urzędowemu w postaci wyciągu z historii rachunku bankowego korzystał bowiem z domniemania prawdziwości (wiarygodności), a więc to na drugiej stronie ciążył obowiązek udowodnienia faktu przeciwnego. Z uwagi na okoliczność, że Konsument jest słabszą stroną stosunku i że nie dysponuje tak szerokim zakresem dowodzenia jak instytucja jaką jest bank możliwość ta wydawała się iluzoryczna.

Wytoczenie powództwa przez bank

W przypadku wytoczenia powództwa bank nie musiał zatem dołączać do niego umowy zawartej z Konsumentem, a wystarczającym dowodem stwierdzającym istnieje, wymagalności oraz wysokość zobowiązania były wyciągi z historii rachunku bankowego. Z uwagi na okoliczności podane w pierwszym akapicie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przepis wprowadzający domniemanie prawdziwości wyciągów z historii rachunku bankowego w sporze z bankiem narusza Konstytucję Rzeczpospolitej Polski. Z uwagi na wydane przez TK orzeczenie polski prawodawca znowelizował ustawę – prawo bankowe, w ten sposób, że dodał przepis wyłączający możliwość stosowania domniemania wiarygodności wyciągów z rachunków bankowych w sprawach cywilnych.

Pomoc Kancelarii 

Jeżeli wydano przeciwko państwu nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym co do wierzytelności banku, a kwestionują państwo wysokości lub istotę zobowiązania warto złożyć odpowiednio zarzuty lub sprzeciw. Pisma te może również sporządzić adwokat lub radca prawny. Jeżeli bank domaga się od państwa zapłaty przede wszystkim powinien przedłożyć umowę, którą z państwem zawarł, co umożliwi zapoznanie się państwu ze sprawą i ocenę zasadności roszczenia. Warto też pamiętać, że zgodnie z zasadą koncentracji materiału dowodowego umowę tą bank powinien dołączyć do pozwu, a późniejsze powołanie dowodu powinno być należycie uzasadnione. W swojej pracy zawodowej zajmuję się również sprawami z tego zakresu. Zapraszam do mojej Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu, bądź Rzeszowie. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w Przemyślu. Dokonam wstępnej analizy powództwa banku i zarekomenduje najlepsze z punktu widzenia Klienta rozwiązanie sprawy i poinformuję o możliwościach prawnych jakie przysługują stronie.