Wykonalność wyroku Sądu polubownego

Wyrok Sądu polubownego

 Wyrok Sądu polubownego jak wiadomo ma co do zasady taką samo moc prawna jak ten wydany przez Sąd powszechny. Sąd polubowny nie może jednak samodzielnie zaopatrzyć swojego wyroku w klauzulę wykonalności. W tym zakresie konieczny jest udział powszechnego wymiaru sprawiedliwości. Jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym przypadku pomogło by to prowadzić do powstanie szerokiego pola służącego do nadużyć. Kwestie związane z nadaniem klauzuli wykonalności reguluje kodeks postępowania cywilnego.

Kto stwierdza wykonywalność wyrok Sadu polubownego? 

  Zasadą jest, że Sąd powszechny stwierdza wykonalność wyroku Sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim Sądem. W niektórych jednak przypadkach nie jest możliwe, a wówczas Sąd powszechny stwierdza jedynie, że uznaje ww. wyrok lub ugodę. Z wnioskiem o stwierdzenie wykonalności lub uznanie wyroku albo ugody może wystąpić wierzyciel. Od wniosku takiego pobierana jest opłata sądowa w wysokości 300 zł. Inaczej jest w przypadku wyroku Sądu powszechnego, którego zaopatrzenie w klauzulę wykonalności wymaga jedynie wniesienia opłaty kancelaryjnej. Właściwym w zakresie stwierdzenie wykonalności lub uznania wyroku Sądu polubownego jest Sąd wskazany przez strony w umowie o skierowaniu sprawy do Sądu arbitrażowego, a jeżeli takiego postanowienie w tym zakresie nie zostało uzgodnione Sąd, który byłby właściwy do rozpatrzenia sprawy gdyby strony nie poczyniły zapisu na Sąd polubowny. Postępowanie to ma jednak charakter stricte formalny, gdyż w jego toku Sąd nie dokonuje ponownej oceny materiału dowodowego. W niektórych sytuacjach Sąd może jednak odmówić stwierdzenia wykonalności takiego wyroku, w szczególności gdy strona podniesie, że nie została zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra czy też gdyż wyrok Sądu polubownego nie dotyczy sprawy objętej zapisem na ten Sąd. Do wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu polubownego należy dołączyć określone dokumentu. Do dokumentów tych należy umowa o zapis na Sąd polubowny oraz wyrok tego Sądu. Dokumenty te należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego albo adwokata występującego w sprawie jako pełnomocnik. Jeżeli dokumenty te są sporządzone w innym niż polski języku wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Nasza pomoc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie udziela pomocy prawnej w zakresie postępowania dotyczącemu uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroków Sądów polubownych. Współpracujemy również z tłumaczami przysięgłymi, którzy mogą przetłumaczyć wyrok Sądu polubownego sporządzony języku obcym na język polski. Pomoc prawna może mieć charakter doraźny lub kompleksowy