Wynagrodzenie podwykonawcy

Powierzenie robót podwykonawcom

Przy wykonaniu robót budowlanych bardzo często dochodzi do sytuacji, że główny wykonawca powierza całość lub część zleconych robót podwykonawcom. W takim przypadku co oczywiste ponosi on również odpowiedzialność za nienależyte wykonanie robót przez podwykonawców. W niniejszym artykule zostaną natomiast omówione regulację, które służą ochronie prawa podwykonawcy do wynagrodzenia.

Rodzaje podwykonawców

Podwykonawcy to zwykle małe firmy, często prowadzone w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Dlatego właśnie wynagrodzenie należne podwykonawcy stanowi niejednokrotnie podstawowe źródło jego utrzymania. W sytuacji gdy wykonawca staje się niewypłacalny interesy podwykonawcy mogą być zagrożone. Właśnie w tym celu ustawodawca w kodeksie cywilnym wprowadził regulację nakładającą na inwestora solidarną, wspólnie z wykonawcą odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W takim przypadku nie ma znaczenia to, czy inwestor rozliczył się z wykonawcą. Dla przykładu inwestor zapłacił za wykonane robót budowlanych głównemu wykonawcy. Wykonawca ten przeznaczył otrzymane pieniądze na spłatę zaciągniętych zobowiązań i  w skutek tego stał się niewypłacalny. W takim przypadku podwykonawca może skutecznie zwrócić się o zapłatę do inwestora. Inwestor nie może podnieść skutecznie zarzutu, że uregulował należność względem głównego wykonawcy. W związku z tym faktem w interesie inwestora jest to, żeby zanim zapłaci wykonawcy wynagrodzenie uzyskał od tego podmiotu gwarancję lub zabezpieczenie, że ten ureguluje należności względem swoich podwykonawców. Należy przy tym zaznaczyć, że nie można w drodze umowy wyłączyć odpowiedzialności solidarnej inwestora względem wykonawcy. Postanowienie takie byłoby bowiem nieważne z mocy prawa. Jest to zrozumiałe, gdyż w takim przypadku z ostrożności inwestor zawsze chciałby zabezpieczyć się przed ponoszeniem odpowiedzialności za zobowiązania, które wynikają z trudnej sytuacji ekonomicznej wykonawcy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie zawsze jednak inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W tym celu muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim roboty, które mają zostać wykonane przez podwykonawcę muszą zostać zgłoszone inwestorowi jeżeli nie zostało to określone w zawartej na piśmie umowie. Zgłoszenie to ma umożliwić inwestorowi zgłoszenie sprzeciwu, który wnosi się w terminie 30 dni. Inwestor ma więc wpływ na dobór podwykonawców.

Pomoc w sporach dotyczących umowy o roboty budowlane

Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sporów wynikających z umów o roboty budowlane serdecznie zapraszamy do kontaktu.