Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia, jak ją rozwiązać?

 Umowę ubezpieczenia osobowego można wypowiedzieć. Umowa w zakresie ubezpieczenia osobowego obejmuje ochroną ubezpieczeniową, w szczególności takie zdarzenia jak śmierć, czy też uszczerbek na zdrowiu.  Zazwyczaj unormowania w tym zakresie znajdują się w zawartej umowie lub też ogólnych warunkach umowy stanowiących jej integralną część. Jeżeli takie postanowienie nie zostało określone przez strony to wówczas istnieje możliwość rozwiązania stosunku wynikającego z umowy ubezpieczenia  ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to dotyczy to jednak wyłącznie ubezpieczającego, gdyż Zakład Ubezpieczeń może wypowiedzieć taką umowę wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. Jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel mógłby wypowiedzieć taką umowę, gdy tylko ryzyko zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego uległoby podwyższeniu. Dlatego właśnie to w interesie ubezpieczyciela jest określenie rozwiązań prawnych w tym zakresie.  

Szczególne formy rozwiązania umowy

  Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana również w sposób dorozumiany. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że w przypadku gdy ubezpieczający nie opłaci składki umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą. Warunkiem w tym przypadku jest jednak to, aby ubezpieczyciel wezwał ubezpieczającego na piśmie do zapłaty tej należności. Są to przepisy dyspozytywne dlatego też w umowie czy ogólnych warunkach mogą być przewidziane odrębne regulacji. W literaturze przedmiotu, przyjmuje się jednak, że przepis ten ma na celu ochronę interesów ubezpieczającego, dlatego też strony umowy są związane w tym zakresie regulacjami z art. 814 k. c. (Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II, LEX nr: 587286735). Najczęściej zgodnie z zawartą umową i dokumentami stanowiącymi jej integralną część w takiej sytuacji istnieje możliwość wznowienia ubezpieczenia. W takim jednak przypadku rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem karencji ubezpieczeniowej następuje dopiero od dnia wznowienia umowy, a nie ma mocy wstecznej. Jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym przypadku ubezpieczający mógłby dążyć do wznowienia umowy ubezpieczeniowej już po zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Bardzo często ubezpieczyciele pobierają za wznowienie umowy ubezpieczeniowej dodatkową opłatę. Dlatego właśnie czasami korzystniejszym rozwiązaniem jest zawarcie nowej umowy jeżeli karencja ubezpieczeniowa rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia wznowienia umowy i brak w tym zakresie kontynuacji pierwotnej umowy.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach dotyczących ubezpieczeń osobowych. W celu umówienia konsultacji wystarczy zadzwonić.