Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wyrok zaoczny

Cele wyroku zaocznego 

Wydanie wyroku zaocznego służy utrzymaniu szybkości postępowania cywilnego i sankcjonuje bierne zachowanie pozwanego. Brak aktywności pozwanego może oznaczać nie tylko nie stawienie się na rozprawę, ale nie podjęcie przez pozwanego jakichkolwiek czynności zmierzających do ustosunkowania się do faktów i dowodów powołanych przez stronę powodową. Wyrok zaoczny jest korzystny z punku widzenia interesów procesowych powoda, bowiem wydając wyrok zaoczny Sąd uznaje powołane przez powoda fakty za prawdziwe bez przeprowadzenia procedury ich dowodzenia. Uznaje się bowiem, że pozwany jako, że nie bierze z własnej woli udziału w postępowaniu nie zaprzecza twierdzeniom powoda powołanym w tej sprawie. W niektórych sprawach jednak pomimo podstaw do wydania wyroku zaocznego Sąd musi przeprowadzić postępowanie, w szczególności jeżeli orzeka o zniesieniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, czy w sprawach pomiędzy rodzicami i dziećmi. Nie ma zatem możliwości wydania wyroku zaocznego bez przeprowadzenia dowodów np. w sprawie o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica wobec dziecka. Niezależnie od tego Sąd w każdej sprawie, nawet jeżeli istnieją podstawy do wydania wyroku zaocznego jest zobligowany do oceny zasadności roszczenia. Tezę te potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 czerwca 1972 r., o sygn. akt. III CRN 30/72. 

Doręczenie i uzasadnienie wyroku zaocznego 

Wyrok zaoczny, którego Sąd nie uzasadnia z urzędu doręcza się pozwanemu bez uzasadnienia. Sporządzenie uzasadnienia może żądać jedynie powód, jako że przysługuje mu środek zaskarżenia w postaci apelacji, chyba że powództwo zostało uwzględnione w całości. Natomiast pozwanemu przysługuje sprzeciw, który wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia wyroku zaocznego. W piśmie tym należy wskazać zarzuty i dowody pod rygorem utraty możliwości powołania się na nie w dalszym postępowaniu. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu wyrok zaoczny traci moc, a Sąd wyznacza rozprawę. W takim przypadku pismo zawierające sprzeciw doręcza się powodowi. Ten kasatoryjny środek zaskarżenia może również sporządzić w imieniu pozwanego adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii w sprawach wyroku zaocznego 

W swojej pracy zawodowej często spotykam się z wyrokami zaocznymi, które niejednokrotnie są obarczone wadami związanymi z nieprawidłowym doręczeniem. Niezależnie od tego prawidłowe wniesienie sprzeciwu niweczy w stosunku do pozwanego negatywne skutki postępowania przeprowadzonego bez jego udziału. W raz ze swoim zespołem Prawników gromadzę literaturę i orzecznictwo w celu znalezienia jak najkorzystniejszego rozwiązania z punktu widzenia interesów osobistym i majątkowych naszych Klientów przy uwzględnieniu zasad etyki i w granicach obowiązującego prawa.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus