Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wzór wniosku o dział spadku

WZÓR WNIOSKU O DZIAŁ SPADKU

(Twoja miejscowość), (data)

Sąd Rejonowy w

(miejscowość, gdzie znajduje się Sąd)

Wydział Cywilny

(adres Sądu)

Wnioskodawca:

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

Uczestnicy:

1.

(Imię i nazwisko spadkobiercy)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców spadkobiercy)

(Adres zamieszkania spadkobiercy)

2.

(Imię i nazwisko spadkobiercy)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców spadkobiercy)

(Adres zamieszkania spadkobiercy)

wartość przedmiotu sprawy:
(wpisz jaka jest wartość spadku cyfrowo) zł 

słownie: (podaj wartość słownie)

Wniosek o dział spadku

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. dział spadku po .................. zmarłym dnia ..........., ostatnio zamieszkałym w ..........

 2. zasądzenie od Uczestnika/ Uczestników* na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych

 3. dopuszczenie dowodu z operatu szacunkowego na okoliczność wartości mienia wchodzącego wkład spadku sporządzonego przez sądowego biegłego z zakresu szacowania nieruchomości

 4. ustalenie, że w skład spadku wchodzi mienie wymienione w pkt III uzasadnienia (wykazie mienia wchodzącego wkład spadku),

 5. przyznanie mienia wchodzącego w skład spadku na wyłączną własność ................ oraz zasądzenie spłat na rzecz pozostałych spadkobierców od Wnioskodawcy w wysokości ustalonej zgodnie z wartością mienia wchodzącego w skład spadku ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego sądowego.

*niepotrzebne wykreślić

Uzasadnienie

I

Strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, gdyż chcą, aby sprawę rozstrzygnął Sąd. 

II

Spadek po zmarłym spadkodawcy wymienionym w petitum niniejszego pisma nabył Wnioskodawca i Uczestnicy/ Uczestnik. *

*niepotrzebne wykreślić

dowód nr 1:

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/ notarialne poświadczenie dziedziczenia (zał. nr 2)

*niepotrzebne wykreślić


II

W skład spadku wchodzi mienie zgodnie z następującym wykazem:

Wykaz mienia wchodzącego w skład spadku:

1. Nieruchomości:
a.

nr księgi wieczystej:
........................
nr działek/działki:
........................
powierzchnia:
........................
miejscowość położenia:
........................
sposób użytkowania:
........................
zabudowania (rodzaj. powierzchnia):
........................

b.

nr księgi wieczystej:
........................
nr działek/działki:
........................
powierzchnia:
........................
miejscowość położenia:
........................
sposób użytkowania:
........................
zabudowania (rodzaj. powierzchnia):
........................
2. Inne rzeczy i prawa:
a.
........................
b.
........................

dowód nr 2:

odpisy z ksiąg wieczystych

dowód nr 3:

wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

 1. kserokopia wniosku i wszystkich załączników w liczbie odpowiadającej liczbie Uczestników
 2. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/ notarialne poświadczenie dziedziczenia (dow. nr 1) *niepotrzebne wykreślić
 3. odpisy z księgi wieczystej (dow. nr 2)
 4. wypisy i wyrysy z  ewidencji gruntów (dow. nr 3)
 5. dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 500 zł

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą w nawiasie lub "....." zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 2. W przypadku oznaczenia fragmentu "*" należy wykreślić odpowiedni fragment.

 3. W przypadku, gdy w skład spadku wchodzą inne niż nieruchomości rzeczy lub prawa należy do wniosku dołączyć stosowne  dowody. 

 4. Istnieje możliwość zwolnienie z opłaty sądowej. W takim przypadku należy do pisma dołączyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania sporządzone na urzędowym formularzu.

 5. Dział spadku może też obejmować zniesienie współwłasności z innego tytułu, w takim przypadku jako Uczestników postępowania należy wskazać również współwłaścicieli  nieruchomości, których dotyczy wniosek o zniesienie współwłasności. 

 6. Wniosek należy przesłać do Sądu, w okręgu którego znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. 

 7. W przypadku powołania biegłego sądowego do  wniesienia zaliczki na jego wynagrodzenie zostanie wezwany Wnioskodawca. W orzeczeniu kończącym sprawę Sąd powinien zasadzić na rzecz Wnioskodawcy zwrot części tych kosztów od pozostałych Uczestników postępowania. 

 8. Koniecznie podpisz Wniosek.

 9. Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty sądowe znajdziesz na stronie internetowej Sądu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus