Wzór wniosku o dział spadku

WZÓR WNIOSKU O DZIAŁ SPADKU

(Twoja miejscowość), (data)

Sąd Rejonowy w

(miejscowość, gdzie znajduje się Sąd)

Wydział Cywilny

(adres Sądu)

Wnioskodawca:

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

Uczestnicy:

1.

(Imię i nazwisko spadkobiercy)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców spadkobiercy)

(Adres zamieszkania spadkobiercy)

2.

(Imię i nazwisko spadkobiercy)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców spadkobiercy)

(Adres zamieszkania spadkobiercy)

wartość przedmiotu sprawy:
(wpisz jaka jest wartość spadku cyfrowo) zł 

słownie: (podaj wartość słownie)

Wniosek o dział spadku

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. dział spadku po .................. zmarłym dnia ..........., ostatnio zamieszkałym w ..........

 2. zasądzenie od Uczestnika/ Uczestników* na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych

 3. dopuszczenie dowodu z operatu szacunkowego na okoliczność wartości mienia wchodzącego wkład spadku sporządzonego przez sądowego biegłego z zakresu szacowania nieruchomości

 4. ustalenie, że w skład spadku wchodzi mienie wymienione w pkt III uzasadnienia (wykazie mienia wchodzącego wkład spadku),

 5. przyznanie mienia wchodzącego w skład spadku na wyłączną własność ................ oraz zasądzenie spłat na rzecz pozostałych spadkobierców od Wnioskodawcy w wysokości ustalonej zgodnie z wartością mienia wchodzącego w skład spadku ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego sądowego.

*niepotrzebne wykreślić

Uzasadnienie

I

Strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, gdyż chcą, aby sprawę rozstrzygnął Sąd. 

II

Spadek po zmarłym spadkodawcy wymienionym w petitum niniejszego pisma nabył Wnioskodawca i Uczestnicy/ Uczestnik. *

*niepotrzebne wykreślić

dowód nr 1:

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/ notarialne poświadczenie dziedziczenia (zał. nr 2)

*niepotrzebne wykreślić


II

W skład spadku wchodzi mienie zgodnie z następującym wykazem:

Wykaz mienia wchodzącego w skład spadku:

1. Nieruchomości:
a.

nr księgi wieczystej:
........................
nr działek/działki:
........................
powierzchnia:
........................
miejscowość położenia:
........................
sposób użytkowania:
........................
zabudowania (rodzaj. powierzchnia):
........................

b.

nr księgi wieczystej:
........................
nr działek/działki:
........................
powierzchnia:
........................
miejscowość położenia:
........................
sposób użytkowania:
........................
zabudowania (rodzaj. powierzchnia):
........................
2. Inne rzeczy i prawa:
a.
........................
b.
........................

dowód nr 2:

odpisy z ksiąg wieczystych

dowód nr 3:

wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

 1. kserokopia wniosku i wszystkich załączników w liczbie odpowiadającej liczbie Uczestników
 2. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/ notarialne poświadczenie dziedziczenia (dow. nr 1) *niepotrzebne wykreślić
 3. odpisy z księgi wieczystej (dow. nr 2)
 4. wypisy i wyrysy z  ewidencji gruntów (dow. nr 3)
 5. dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 500 zł

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą w nawiasie lub "....." zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 2. W przypadku oznaczenia fragmentu "*" należy wykreślić odpowiedni fragment.

 3. W przypadku, gdy w skład spadku wchodzą inne niż nieruchomości rzeczy lub prawa należy do wniosku dołączyć stosowne  dowody. 

 4. Istnieje możliwość zwolnienie z opłaty sądowej. W takim przypadku należy do pisma dołączyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania sporządzone na urzędowym formularzu.

 5. Dział spadku może też obejmować zniesienie współwłasności z innego tytułu, w takim przypadku jako Uczestników postępowania należy wskazać również współwłaścicieli  nieruchomości, których dotyczy wniosek o zniesienie współwłasności. 

 6. Wniosek należy przesłać do Sądu, w okręgu którego znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. 

 7. W przypadku powołania biegłego sądowego do  wniesienia zaliczki na jego wynagrodzenie zostanie wezwany Wnioskodawca. W orzeczeniu kończącym sprawę Sąd powinien zasadzić na rzecz Wnioskodawcy zwrot części tych kosztów od pozostałych Uczestników postępowania. 

 8. Koniecznie podpisz Wniosek.

 9. Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty sądowe znajdziesz na stronie internetowej Sądu.