Wzór wniosku o zasiedzenie

WZÓR DOKUMENTU

(Twoja miejscowość), (data)

Sąd Rejonowy w

(miejscowość, gdzie znajduje się Sąd)

Wydział Cywilny

(adres Sądu)

Wnioskodawca:

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

Uczestnicy:

1.

(Imię i nazwisko poprzedniego właściciela nieruchomości)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców poprzedniego właściciela nieruchomości)

(Adres zamieszkania poprzedniego właściciela nieruchomości)

2.

(Imię i nazwisko poprzedniego właściciela nieruchomości)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców poprzedniego właściciela nieruchomości)

(Adres zamieszkania poprzedniego właściciela nieruchomości)

wartość przedmiotu sprawy: (wpisz jaka jest wartość nieruchomości w cyfrach) zł słownie: (podaj wartość nieruchomości słownie)

Wniosek o zasiedzenie

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości  rolnej/ leśnej/ budowlanej* o pow. (podaj powierzchnie nieruchomości) położonej w miejscowości (podaj miejscowość) składającej się z działek/działki o nr: (podaj numer lub numery działek), dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o nr: (podaj numer księgi wieczystej) zabudowaną/ niezabudowaną budynkiem gospodarczym/mieszkalnym* o pow. (podaj powierzchnię budynku)/ nie dotyczy*

 2. zasądzenie od Uczestnika/ Uczestników na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych

 3. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków/ świadka: (Imię i nazwisko świadka), (Adres świadka), (Imię i nazwisko świadka), (Adres świadka)

*niepotrzebne wykreślić

Uzasadnienie

I

Strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, gdyż stwierdzić zasiedzenie może tylko Sąd.

II

Poprzednim właścicielem nieruchomości, o której mowa w petitum niniejszego pisma są/jest Uczestnicy/ Uczestnik niniejszego postępowania. Nieruchomość ta posiada cechy podane w petitum niniejszego wniosku.

dowód nr 1:

odpis z księgi wieczystej (zał. nr 2)

dowód nr 2:

wypis i wyrys ewidencji gruntów (zał. nr 3) **

*w przypadku nieruchomości zabudowanej także wypis z rejestru budynków 

II

Wnioskodawca jest posiadaczem samoistnym ww. nieruchomości od ponad 30 lat. Z uwagi na ten fakt jego dobra wiara nie musi być badana.

dowód nr 3:

zeznania świadków 

(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

 1. kserokopia wniosku i wszystkich załączników w liczbie odpowiadającej liczbie Uczestników
 2. odpis z księgi wieczystej (dow. nr 1)
 3. wypis i wyrys ewidencji gruntów (dow. nr 2)
 4. dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 2 000 zł

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 2. W przypadku oznaczenia fragmentu "*" należy wykreślić odpowiedni fragment, np. jeżeli nieruchomości jest zabudowana należy wykreślić słowo "leśna" i "budowlana". Jeżeli nieruchomość nie jest zabudowana należy pozostawić słowo "nie dotyczy", a wykreślić słowa "o pow". 

 3. Wzór opisuje sytuację, gdy posiadanie samoistne Wnioskodawcy trwa więcej niż 30 lat. W takim przypadku Sąd nie musi oceniać dobrej wiary posiadacza. Jeżeli samoistne posiadanie trwa krócej należy zmodyfikować wniosek. 

 4. Wnioskodawca może dołączyć także inne dowody na okoliczność posiadania samoistnego nieruchomości, np. zdjęcia. Zeznania świadków to jednak najpowszechniejszy dowód w tego rodzaju sprawach. 

 5. Istnieje możliwość zwolnienie z opłaty sądowej. W takim przypadku należy do pisma dołączyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania sporządzone na urzędowym formularzu. 

 6. Wniosek należy przesłać do Sądu, w okręgu którego znajduje się przedmiotowa nieruchomość. 

 7. Koniecznie podpisz Wniosek.

 8. Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty sądowe znajdziesz na stronie internetowej Sądu.