Wznowienie postępowania cywilnego

Na czym polega wznowienie postepowania? 

Wznowienie postępowania cywilnego jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Oznacza to, że środek ten przysługuje wyłącznie od prawomocnych orzeczeń. Przesłanki wznowienia są ściśle określone. Przede wszystkim można wznowić postępowanie gdy jest ona obarczone sankcją nieważności. Dochodzi do tego w sytuacjach gdy w składzie Sądu znajdowała się osoba nieuprawniona (np. osoba, która nie jest sędzią) lub gdy orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy (np. małżonek strony). Nieważności postępowania cywilnego dotyczy też wypadków, gdy jedna ze stron nie posiadała zdolności sądowej lub procesowej. Zdolność sądowa jest odpowiednikiem zdolności prawnej, natomiast zdolność procesowa jest odpowiednikiem zdolności do czynności prawnych. Zdolności sądowej nie posiada np. spółka cywilna, gdyż stronami transakcji zawsze są jej wspólnicy. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa. Zdolności procesowej nie posiadają lub posiadają w ograniczonym zakresie natomiast, w szczególności małoletni, którzy są reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych.

Podstawy do wznowienie postepowania 

Kolejną podstawą do wznowienia postępowania cywilnego jest wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, który uchyla przepis prawa na podstawie, którego zostało wydane orzeczenie. Niektóre przesłanki wznowienia postępowania dotyczą okoliczności związanych z popełnieniem przestępstwa. Wznowienia postępowania można się domagać na tej podstawie wówczas gdy, wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym. Dla przykładu w przypadku gdy Sąd wydał nakaz zapłaty na podstawie sfałszowanej umowy można domagać się wznowienia postępowania. Przesłanką wznowienia postępowania jest również wydanie wyroku w skutek popełnienia przestępstwa. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. gdy sędzia przyjmuje łapówkę w zamian za wydanie wyroku korzystnego dla jednej ze stron. Takie przypadki należą jednak do rzadkości. Bardzo popularną w praktyce procesowej przesłanką wznowienia postępowania jest ujawnienie nowych faktów i dowodów, które mają wpływ na rozstrzygniecie sprawy. Należy jednak pamiętać, że te dowody i fakty muszą mieć charakter nowy w tym znaczeniu, że strona o nich nie wiedziała lub nie mogła ich powołać w toczącym się postępowaniu. Dla przykładu ujawnienie, że spadkodawca sporządził później kolejny testament stanowi przesłankę do wznowienia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W postępowaniu tym strona może być reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego.

Kontakt z Kancelarią

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących nadzwyczajnych środków zaskarżenia obowiązujących w polskiej procedurze cywilnej zapraszamy do kontaktu w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.