Zajęcie nieruchomości przez wody

Własność skarbu państwa

 Właścicielem gruntów, na których znajdują się wody śródlądowe jest skarb państwa. Często zdarza się, że rzeki zmieniają swoje koryto. W sytuacji gdy w skutek zmiany koryta rzeka zajmie grunty należące do innego właściciela, to wówczas grunty te z mocy prawa stają się własnością skarbu państwa. Poprzedni właściciel gruntu nie pozostaje jednak bez ochrony, gdyż należy mu się stosowne odszkodowanie. Odszkodowanie to obejmuje wartość utraconych gruntów, a także koszty przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, w tym koszty wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej. W przypadku wytoczenia powództwa cywilnego również jego koszty zostaną zwrócone.

Jakie przysługuje odszkodowanie?

  Odszkodowanie za grunty zajęte przez wody śródlądowe można uzyskać na drodze polubownej. W tym celu zainteresowany powinien zwrócić się do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Można zwrócić się również do stosownej jednostki terenowej tej instytucji ze stosownym pismem. Pismo takie może wystosować w imieniu zainteresowanego również adwokat lub radca prawny. Na tym etapie nie ma jednak konieczności udziału prawnika. Przedmiotowa instytucja odpowie na żądanie strony odmawiającej zasadności roszczenia co do zasady lub zaproponuje zawarcie ugody o określonej treści. Zazwyczaj w takim przypadku upoważniony pracownik instytucji zbada sprawę w terenie. Najczęściej będzie to geodeta oraz rzeczoznawca majątkowy. który dokona wyceny powstałej szkody. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej odmówi natomiast zasadności roszczenia wówczas gdy zajęcie gruntów przez wody nie ma charakteru trwałego. W takiej sytuacji nie dojdzie bowiem do przejęcia własności gruntów przez właściciela wody. Kolejnym powodem wydania decyzji odmownej może być przedawnienie roszenia. Ustawa prawo wodne wprowadza w tym zakresie bardzo krótki termin przedawnienia, gdyż wynosi on zaledwie dwa lata. Jest to termin prawa materialnego, dlatego też nie podlega on przywrócenie. Po upływie wskazanego terminu poprzedni właściciel gruntów traci definitywnie prawo do stosownego odszkodowania. Jeżeli natomiast zainteresowany nie zgadza się z decyzją Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej może skierować sprawę na drogę powództwa cywilnego. Warto pamiętać, że tylko czynność podjęta przed Sądem przerywa bieg przedawnienia. Dodatkowo celem tej czynności musi być bezpośrednio zaspokojenie roszczenia.

Czy zajmujemy się tymi sprawami? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresie prawa wodnego. Nasza pomoc obejmuje zarówno postępowanie administracyjne jak i cywilne z reprezentacją w Sądzie.