Zasiedzenie czy uwłaszczenie

Różnice pomiędzy zasiedzeniem, a uwłaszczeniem

Zarówno instytucja zasiedzenia, ja i instytucja uwłaszczenia służą temu samemu celowy, a mianowicie uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości na korzyść osoby, która jest jej faktycznym, samoistnym posiadaczem. Pomiędzy tymi instytucjami istnieją jednak spore różnice. W niniejszym artykule omówione zostaną przesłanki oby instytucji oraz korzyści z nich wynikające.

Na czym polega zasiedzenie i uwłaszczenie?

Instytucja zasiedzenia dotyczy co do zasady każdej nieruchomości. W poprzednim stanie prawnym nie można był zasiedzieć nieruchomość należącej do skarbu państwa lub stanowiących mienie komunalne. Inaczej jest w przypadku uwłaszczenia, instytucja ta może bowiem znaleźć zastosowanie wyłącznie do nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub wchodzących w jego skład w dniu nabycia. Dodatkowo uwłaszczenie jest wyłączone w przypadku gruntów należących do państwa, jednostek wyznaniowych oraz obcokrajowców. Ta archaiczna terminologia wynika z faktu, że ustawa o uwłaszczeniu weszła w życie 4 listopada 1971. W przypadku zasiedzenia nie jest konieczne wykazanie żadnej podstawy prawnej władania nieruchomością, natomiast w przypadku uwłaszczenia wnioskodawca musi wykazać, że nabył własności nieruchomości na podstawie umowy nieformalnej. Umowa ta w świetle prawa jako sporządzona bez zachowania formy notarialnej lub innej właściwej była nieważna dlatego zachodzi konieczność uregulowania tych stosunków własnościowych. Okres samoistnego posiadania w przypadku obu instytucji jest również różny. W przypadku zasiedzenia to odpowiednio dla dobrej i złej wiary 20 oraz 30 lat, a w przypadku uwłaszczenia to tylko odpowiednio 5 lub 10 lat, ale na dzień wejścia w życie ustawy uwłaszczeniowej.

Koszty zasiedzenia i uwłaszczenia

Sprawy uwłaszczeniowe są wolne od opłat sądowych, a w przypadku uwzględnienia wniosku i stwierdzenia uwłaszczenia nieruchomości na nabywcy nie ciąży również obowiązek zapłaty podatku. Inaczej jest w przypadku zasiedzenia. Ta forma nabycia jest opodatkowana podatkiem w wysokości 7 % wartości nabytej nieruchomości. Wniosek z tego faktu wypływa następujący. O ile tylko to możliwe należy starać się o uwłaszczenie nieruchomości, a dopiero wtedy gdy okaże się to niemożliwe wnosić o zasiedzenie. Istnieje możliwość zmiany żądania w tym zakresie w toku toczącego się postępowania.

Pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie i uwłaszczenie

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie uwłaszczeniowej lub w sprawie o zasiedzenie zapraszamy do osobistej wizyty w celu zapoznania się z obowiązującym stanem prawnym oraz omówienia warunków współpracy z Kancelaria. Sprawy o uwłaszczenie zwykle są o wiele bardziej skomplikowane niż postępowania o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie.