Zastaw na prawach

Na czym polega zastaw? 

Zastaw jest instytucją prawa cywilnego. Zazwyczaj zastaw obejmuje rzecz ruchomą. Zastaw na prawach jest szczególnym, specyficznym, częściowo odrębnie uregulowanym w kodeksie cywilnym rodzajem ograniczonego prawa rzeczowego. Możliwa jest jednak również sytuacja, że przedmiotem zastawu będą prawa. Warunkiem w tym przypadku jest to, aby prawa te były zbywalne. Zbywalność oznacza możliwość przeniesienia tych prawa na inną osobę. Do zastawu na prawach stosuje się odpowiednio przepisu o zastawie na rzeczach. W celu zawarcia umowy zastawu na prawach należy zawrzeć stosowną umowę. Stronami umowy zastawu jest zastawnik oraz zastawca. Zastawnik jest to osoba, której przysługuje wierzytelność, natomiast zastawca jest właścicielem rzeczy na co do której ustanawia się ograniczone prawo rzeczowe w postaci zastawu. Zastawca nie musi być dłużnikiem osobistych zastawnika, a więc ww. ograniczone prawo rzeczowe może służyć zaspokojeniu zabezpieczeniu zobowiązania osoby trzeciej. W chwili ustanowienia zastawu zastawca staje się jednak zawsze dłużnikiem rzeczowym, co oznacza, że odpowiada za dług jedynie przedmiotem zastawu. Dla przykładu jeżeli dłużnik osobisty nie spełni świadczenia zastawnik kieruje egzekucję do przedmiotu zastawu, nie może natomiast być prowadzona egzekucja co do innych składników majątkowych zastawcy, jeżeli nie jest on równocześnie dłużnikiem osobistym.   Do ustanowienia prawa zastawu na prawach konieczne jest co do zasady zachowanie formy właściwej do przeniesienia prawa będącego przedmiotem tego prawa. Niezależnie od tego ustanowienia prawa zastawu na prawach wymaga w każdej sytuacji zachowania formy pisemnej z datą pewną. Dla przykładu ustanowienie prawa zastawu na wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki wymaga właśnie takiej formy.

Uprawnienia zastawnika 

Zastawnik jest uprawniony do podejmowanie czynności zmierzających do zachowania prawa. Do czynności tych należy między innymi możliwość wytoczenia powództwa negatoryjnego, czy też windykacyjnego. W postępowaniu mającym na celu zachowanie przedmiotu zastawu powód i pozwany może działać zarówno samodzielnie jak i korzystać z fachowej pomocy adwokata lub radcy prawnego. Przykładem zastawu na prawach jest zastaw na innej wierzytelności. Dla przykładu dłużnik zaciąga zobowiązanie i na podstawie umowy z wierzycielem ustanawia prawo zastawu na wierzytelności, która przysługuje mu na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania. W takim przypadku gdy dłużnik nie wykona zobowiązania wierzyciel będzie miał prawo żądać zaspokojenia od ww. osoby trzeciej, a tym samym zażądać od tej osoby zapłaty.

Pomoc Kancelarii

Prawo rzeczowe leży w zakresie zainteresowań Kancelarii. Jeżeli potrzebujesz zawodowego pełnomocnika może skontaktować się drogą elektroniczną z jednym z oddziałów Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.