Zawieszenie postępowania

Kiedy Sąd zawiesi postępowanie? 

W postępowaniu cywilnym, w niektórych przypadkach Sąd może fakultatywnie, a w innych musi bezwzględnie, obligatoryjnie zawiesić postępowanie. Obligatoryjne zawieszenie postępowania przez Sąd następuje w następujących przypadkach wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego. Przede wszystkim, w sytuacjach gdy strona nie może już być uczestnikiem postępowania, a ma to miejsce wówczas gdy strona umrze. Kolejna okolicznością powodująca obligatoryjne zawieszenie postępowania jest śmierć przedstawiciela ustawowego strony (w szczególności małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie). Skutek taki następuje również wówczas gdy strona, ani jej przedstawiciel nie umierają, ale tracą zdolność procesową, np. w skutek ubezwłasnowolnienia. Sąd zawiesza również postępowanie w przypadku gdy przedstawiciel ustawowy strony utracił przymiot przedstawiciela ustawowego. W przypadku natomiast jednostek organizacyjnych zawieszenie postępowania o charakterze obligatoryjnym ma miejsce gdy w składzie jej organów zachodzą braku uniemożliwiające jej działanie. Obowiązek zawieszenie toczącego się postępowania cywilnego ciąży na organie orzeczniczym także w sytuacji, gdy strona (lub jej przedstawiciel ustawowy) znajduje się w miejscowości, w której nie ma możliwości komunikacji z Sądem, z tym zastrzeżeniem, że musi to być spowodowane nadzwyczajnymi wydarzeniami. Zawieszenie postępowania następuje również w przypadkach związanych z prowadzeniem postępowania upadłościowego. Również w takiej sytuacji mowa o obligatoryjnym zawieszeniu postępowania.

Fakultatywne zawieszenie postępowania

W niektórych przypadkach Sąd może fakultatywnie zawiesić postępowanie cywilne. Oznacza to, że celowości zawieszenie będzie oceniana w oparciu o konkretne okoliczności danej sprawy. Wówczas Sąd może, ale nie musi zawiesić postępowania po zbadaniu celowości takiej czynności. Przesłanką fakultatywnego zawieszenia postępowania jest między innymi okoliczność, że prowadzone jest inne postępowanie przed Sądem, od którego wyniki (rozstrzygnięcia) zależy postępowanie, które ma zostać zawieszone. Instytucja ta ma również analogiczne zastosowanie w przypadku gdy organem orzeczniczym, od którego rozstrzygnięcia zależą losy przedmiotowego postępowania jest organ administracji, który prowadzi postępowanie w celu wydania decyzji administracyjnej. Kolejnym przypadkiem gdy Sąd ma taką możliwość jest okoliczność, polegająca na tym, iż osoba trzecia wystąpiła do toczącego się postępowania z interwencją główna.

Konkretna porada prawna 

Omówienie wszystkich przypadków, w których Sąd może lub jest zobowiązany do zawieszenia postępowania cywilnego nie jest przedmiotem niniejszego artykułu. Szczegółowe regulację znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie dotyczącej zawieszenia postępowania najlepiej zasięgnąć opinii reprezentującego nas w sprawie adwokata lub radcy prawnego lub udać się po poradę prawną do Prawnika. Kancelaria Radcy prawnego na stronie której się znajdujesz położona jest w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Naszą ofertę znajdziesz tutaj.