Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jako zabezpieczenie

Ryzyko niewykonania wyroku

 Bardzo często zdarza się tak, że zachodzi ryzyko, iż wyrok nie zostanie wykonany przez pozwanego, np. w skutek jego niewypłacalności. Co więcej wielu pozwanych świadomych swojej niewypłacalności zbywa składniki majątku w nadziei, że nie będą one przedmiotem egzekucji. Może również zdarzyć się tak, że w stosunku do powoda prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z wniosku pozwanego i wówczas wyegzekwowane kwoty trafią właśnie do pozwanego. W takim przypadku istnieje możliwość, aby doszło do zabezpieczenia postępowania głównego przez zawieszanie postępowania prowadzonego przez komornika. Możliwa jest także sytuacja, że konieczność zawieszenia postępowania wynikać będzie z  na podstawie którego prowadzone jest to postępowanie egzekucyjne.

Jak uzyskać zabezpieczenie?

  W celu uzyskania zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego powód powinien złożyć stosowny wniosek. Wniosek taki może znajdować się w powództwie lub też w innym pismie procesowym. Jeżeli wniosek taki zostanie złożony przed lub po wytoczeniu powództwa będzie on podlegać opłacie sądowej. We wniosku tym należy dokładnie oznaczyć postępowanie egzekucyjne. W tym zakresie musimy podać imię i nazwisko w raz z adresem siedziby komornika prowadzącego postępowanie oraz sygnaturę akt. Jeżeli chodzi o merytoryczne wymagania należy natomiast uprawdopodobnić zasadność roszczenia głównego oraz wykazać, że nie udzielenie zabezpieczenia może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie wyroku w postępowaniu głównym, tj. wskazać na interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia . Uprawdopodobnienie roszczenia  wymaga mniejszej siły dowodowej, niż udowodnienie. Wiosek o zabezpieczenie może również sporządzić adwokat lub radca prawny. Dla przykładu jeżeli powód wnosi o pozbawienie klauzuli wykonalności będzie posiadał interes w udzielaniu zabezpieczenia przejawiający się w tym, że wyegzekwowanie całości świadczenia doprowadzi do sytuacji, że pozbawienie tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności nie będzie możliwe. Oczywiście w takim przypadku powód będzie mógł żądać zwrotu wyegzekwowanych kwot w drodze odrębnego powództwa.

Nasza pomoc

  W przypadku gdy Sąd uwzględni wniosek o zabezpieczenie zawiesi toczące się postępowanie egzekucyjne na czas rozstrzygnięcia sprawy. W takim przypadku organ egzekucyjny będzie musiał wstrzymać się z dokonaniem czynności egzekucyjnych. Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się także sprawami dotyczącymi postępowań egzekucyjnych prowadzonym przez komornika. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.