Zawisłość sporu za granicą

Sprawa przed Sądem obcego państw czyli Sądem zagranicznym

W praktyce prawnej często dochodzi do sytuacji, że spór pomiędzy tymi samymi stronami w tej samej sprawy jest zawisły przed Sądami różnych krajów. Sytuacja ta może rodzić trudności, w przypadku gdy zapadłe orzeczenia są ze sobą sprzeczne. Dla przykładu powództwo o zapłatę na terenie USA zostało prawomocnie oddalone, natomiast w Polce zostało uwzględnione, a pozwany zobowiązany do zapłaty należności głównej oraz kosztów procesu. Możliwa jest również sytuacja, że w tej samej sprawie jednocześnie procedują organy jurysdykcyjne różnych państw. Jeżeli jednym z tych organów jest Sąd Polski to wówczas zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Sąd polski zawiesza toczące się postępowanie do czasu wydania rozstrzygnięcia przez organ drugiego państwa. Taka procedura jest zasadą, jednak występują od niej również wyjątki. Wyjątek w tym zakresie występuje w szczególności w przypadku gdy organ polski dysponuje informacjami, które pozwolą mu stwierdzić, że orzeczenie wydane przez państwo obce nie będzie spełniać przesłanek do jego uznania na terenie Polski. Dodatkowo Sąd nie ma możliwości zawieszenie postępowania w przypadku gdy uzna, iż postępowanie przed organem państwa obcego nie zostanie rozstrzygnięte w sposób prawomocny w rozsądnym terminie. Sąd może również podjąć zawieszone postępowanie z uwagi na nierozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie również na wniosek zainteresowanej strony. W przypadku gdy chodzi o państwa członkowskie Unii Europejskiej dodatkowo, bardziej szczegółowe regulacje znajdują się w stosownym rozporządzeniu unijnym.

Uznanie orzeczenia obcego Sądu

W przypadku gdy organ państwa obcego wyda orzeczenie Sąd jest zobowiązany do umorzenia postępowania. Nie dotyczy to jednak przypadków gdy orzeczenie takie nie może być uznane na terytoriom Polski. W takiej sytuacji Sąd podejmuje zawieszone postępowanie i co do zasady orzeknie co do istoty sprawy. Przestanki uznania obcego orzeczenia wymienia kodeks postępowania cywilnego w sposób negatywny. Polega to na tym, że wymienione zostały okoliczności, które uniemożliwiają uznanie takie jak brak prawomocności orzeczenia, czy też sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczpospolitej. W ostatnim przypadku nie chodzi jednak o sprzeczność z przepisami prawa Polskiego, ale podstawowymi zasadami porządku prawnego i instytucji prawnych. Dla przykładu nie ma możliwości uznania orzeczenia które sankcjonuje nieograniczoną władze męża nad żoną, czy też sankcjonującego niewolnictwo. Praktyka podsuwa oczywiście znacznie więcej przykładów.

Jak możemy Ci pomóc?

Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne do współpracy.