Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Na czym polega zdolność prawna? 

Zdolność prawna jest to zdolność do tego aby nabywać prawa i obowiązku oraz być ich podmiotem. Zdolność prawna można określić jako podmiotowość prawną. W dzisiejszych czasach właściwym dla cywilizowanych porządków prawnych jest to, że każdy człowiek ją posiada od urodzenia do śmierci. W niektórych sytuacjach, pod pewnymi warunkami podmiotowość prawna posiada również człowiek jeszcze nienarodzony, ale poczęty (człowiek w fazie, gdy jako płód znajduje się w łonie matki). Inaczej było w ustawodawstwach starożytnych, lub niektórych prawodawstwach nowożytnych. W szczególności w prawie rzymskim (Imperium Rzymskiego) wyróżniano osoby wolne oraz niewolników. Ta druga kategoria nie posiadała zdolności prawnej.

Na czym polega zdolność do czynności prawnych? 

Zdolność do czynności prawnej ma natomiast charakter czynnościowy. Nie każda osoba posiada zdolność do czynności prawnych, pomimo posiadania zdolności prawnej. Zdolność do czynności prawnych może być również ograniczona. Zdolności do czynności prawnej nie posiadają osoby, które nie ukończyła 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnione całkowicie. Oznacza to, że osoby takie mogą posiadać prawa i obowiązki, lecz nie mogą dokonywać czynności prawnych. Osoba taka może zatem posiadać majątek, no. dom, nie może jednak tego domu samodzielnie sprzedać. Osoby takie posiadają jednak zdolności do zawierania niektórych umów.(powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego) Za osoby takie czynności dokonują jej przedstawiciele ustawowi. W przypadku osoby małoletniej są to zwykle jej rodzice, natomiast dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się w tym celu opiekuna. Osobami o ograniczonej zdolności do czynności prawnej są osoby ubezwłasnowolnione częściowo, dla których ustanawia się kuratora, oraz małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia i nie zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie. Osoby takie mogą dokonywać niektórych czynność prawnych samodzielnie (dysponować swoim zarobkami), a na niektóre konieczna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego. Zdolność prawna posiadają również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane według archaicznej terminologii ułomnymi osobami prawnymi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam na bloga Kancelarii. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Pomoc Kancelarii w sprawach o ubezwłasnowolnienie

W swojej praktyce zawodowej prowadzimy sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe i ustanowienie odpowiednio kuratora lub opiekuna. Istotnym zagadnieniem jest tutaj kwestia stwierdzenia nieważności umów, które często są zawierane przez takie osoby pomimo, iż nie posiadają one zdolności do czynności prawnych.