Zeznania świadków w sprawie cywilnej

Zeznania świadków jako podstawowy środek dowodowy 

Zeznania świadka w sprawach cywilnych bardzo często posiadają kluczową rolę. Co prawda zwykle jest tak, że to dokumentom, zwłaszcza tym urzędowym Sąd przyznaje największy przymiot wiarygodności (dokumenty urzędowe korzystają z domniemania prawdziwości informacji tam zawartych) jednak nie jest to zasadą i zeznania świadków mogą w niektórych sytuacjach stanowić podstawę rozstrzygnięcia sprawy. W niektórych przypadkach jednak nie jest możliwe powołanie dowodu z zeznań świadków, czy przesłuchania stron. Jest tak, w szczególności wtedy, gdy mają oni zostać powołani na okoliczność zawarcia umowy dla której wymaga się formy pisemnej pod tak zwanym rygorem dowodowym.

Obowiązki świadka 

Osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego często błędnie uważają, że powołanie określonej osoby na świadka wymaga jej zgody. Świadek wezwany na rozprawę w celu złożenia zeznań bez względu na to czy jest to sprawa cywilna, czy też karna ma obowiązek wykonać treść tego wezwania, a w przeciwnym przypadku musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego lub kodeksie postępowania karnego. Świadek może jednak wnosić o odroczenie rozprawy jeżeli jego stawiennictwo w danym terminie jest niemożliwe lub utrudnione. Dla przykładu sytuacja taka wystąpi gdy świadek przebywa za granicą. W tym zakresie rozwiązaniem jest również skorzystanie z instytucji tak zwanej pomocy sądowej. Dla przykładu jeżeli świadek zamieszkuje w Polsce, ale bardzo daleko od Sądu w którym jest rozpoznawana sprawa może zwrócić się do sądu orzekającego o to, aby został on przesłuchany w Sądzie właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Rozwiązanie to pozwala uprościć postępowanie i stanowi redukcję niedogodności świadka związanych z obowiązkiem stawiennictwa.

Wiarygodność świadka 

Co do zasady najbardziej wiarygodnymi dla Sądu świadkami są osoby niespokrewnione, niespowinowacone lub w żaden inny sposób niezwiązane ze stronami postępowanie (przyjaźń, konkubinat, stosunek zawodowy, np. stosunek pracy). Każde zeznania są oceniane indywidualnie pod względem wiarygodności, jednak co oczywiste osoby obce zwykle są bardziej przekonujące dla Sądu gdyż nie zależy im na rozstrzygnięciu sprawy w sposób korzystny dla określonej strony procesu lub też uczestnika postępowania prowadzonego w trybie nieprocesowym, (np. sprawa o zasiedzenie). Świadkowie mogą również korzystać z pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych.

Spotkanie z prawnikiem 

Więcej informacji oraz porady prawne w sprawach cywilnych dotyczących świadków i ich zeznań możesz uzyskać w Kancelarii w Przeworsku, Rzeszowie oraz Jarosławiu.