Zgoda na realizację inwestycji w postaci urządzeń przesyłowych

Urządzenia przesyłowe

 Budowa urządzeń przesyłowych jest konieczna w celu dostarczenia ludności wody, różnego rodzaju energii oraz odprowadzania ścieków. Inwestycję takie są zlokalizowane najczęściej na prywatnych nieruchomościach. W związku z tym faktem przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem mediów lub odprowadzaniem ścieków są zobowiązane do uzyskania zgody na zrealizowanie takich inwestycji. Oczywiście najbardziej stabilną formą korzystania z nieruchomości w zakresie koniecznej do obsługi urządzeń przesyłowych jest stosowna służebność. Nie zawsze jednak przedsiębiorstwo przesyłowe dysponuję taką formą ograniczonego prawa rzeczowe, a wówczas musi ono każdorazowo ubiegać się o zgodę właściciela na realizację lub modernizację inwestycji.

Prawa właściciela

  Właściciel ma prawo dysponować swoją rzeczą, a wszelkie naruszenia jego prawa własności mogą być dochodzenie w trybie postępowania cywilnego. W celu zrealizowania inwestycji budowlanej konieczne jest uzyskania stosownego pozwolenia na budowę. Podmiotem realizującym i finansującym proces budowlany jest inwestor. W przypadku budowy urządzeń przesyłowych może to być, w szczególności zakład energetyczny. Zakład taki musi uzyskać zgodę właściciela nieruchomości. Zgoda jest potrzebna zarówno do zrealizowania inwestycji od początku, jak i do modernizacji, czy przebudowy już istniejących urządzeń. Zgodnie z powszechnym podglądem w orzecznictwie zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co stanowi wyjątkowo groźne zagrożenie dla inwestora. W związku z tym warto, aby inwestor podpisał z właścicielem nieruchomości umowę, na podstawie której w zamian za wynagrodzenie właściciel zrzeknie się prawa do cofnięcia przedmiotowej zgody pod rygorem wypłaty stosownego odszkodowania. Co prawda nawet w takim przypadku cofnięcie zgody będzie skuteczne na według prawa cywilnego i administracyjnego jednak inwestor będzie mógł żądać naprawienia szkody wynikłej z działania właściciela nieruchomości. W obrocie często spotyka się tego rodzaju sytuację, gdyż zakłady energetyczne dążą do uniknięcia ustanowienia służebności, które to wiążę się z zapłatą stosownego wynagrodzenia. Stwarza to jednak dla tego rodzaju inwestorów ryzyko, iż w skutek cofnięcia zgody właściciela ich inwestycja budowlana zostanie zatrzymana co narazi ich na ogromne koszty związane chociażby z postępowaniem administracyjnym. Warto wspomnieć, że w tym przypadku wchodzą też w grę koszty również wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego strony, a także inne koszty procesu, w przypadku zaskarżenia decyzji organu do WSA i NSA. 

Jak się z Nami skontaktować? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oświadczy usługi w zakresie pomocy prawnej na różnych płaszczyznach procesów gospodarczych wynikających z prawa rzeczowego.