Zmiana nazwiska w księgach wieczystych

  Jak wiadomo ujawnienie prawa w księdze wieczystej to uprawnienie, ale także obowiązek właściciela nieruchomości. Wynika to z faktu, że nieujawnienie prawa w księgach wieczystych może narażać w niektórych przypadkach nabywcę nieruchomości w dobrej wierze na szkodę.  Dodatkowo Sąd może nałożyć na opieszałego właściciela grzywnę nawet do 10 000 zł. Również w przypadku zmiany nazwiska właściciela istnieje obowiązek ujawnienia tego faktu w księdze wieczystej.

  Najczęściej zmiana nazwiska właściciela księgi wieczystej dotyczy kobiet, które zmieniają nazwisko po rozwodzie na nazwisko męża lub przyjmują nazwisko męża jako pierwszy człon nazwiska złożonego. W takim przypadku konieczna jest aktualizacja ksiąg wieczystych. W tym celu należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej na formularzu urzędowych KW-WPIS. Formularz ten musi być aktualny. Druk tego formularza można znaleźć co do zasady na stronie internetowej każdego Sądu Rejonowego, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub wybrać taki formularz w formie papierowej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Opłata od wpisania zmiany nazwiska właściciela wynosi tylko 60 zł, a zatem jest niższa niż przypadku wpisu prawa własności. Do wniosku o wpis należy dołączyć zupełny odpis aktu małżeństwa, gdyż w dokumencie tym znajduje się informacja o zmianie nazwiska. Oczywiście nie zawsze zmiana nazwiska jest związana z zawarciem małżeństwa, czasami może ona wynikać z rozwodu i powrotu do nazwiska panieńskiego, czy też orzeczenia Sądu stwierdzającego, że dziecko nie ma prawa do nazwiska ojca i nadaje się mu nazwisko matki. W każdym przypadku konieczne jest dołączenie stosownego dokumentu do wniosku, gdyż w postępowaniu wieczystym nie ma możliwości przesłuchania świadków, a fakty są stwierdzane jedynie na podstawie dołączonych dokumentów. Konieczność aktualizacji wpisu w księdze wieczystej dotyczy również zmiany imienia. Zmiana imienia jest możliwa w wyjątkowych sytuacjach w trybie postępowania administracyjnego. Chodzi tutaj o przypadki gdy Imię jest np. obraźliwe (takie same zasady obowiązują przy zmianie nazwiska). W postępowaniu wieczysto-księgowym pomocy może udzielić również radca prawny lub adwokat, jednak z uwagi na fakt, że wypełnienie wniosku o wpisanie prawa lub zmiany danych w księgach wieczystych jest stosunkowo proste najczęściej zainteresowani uzupełniają te wniosku samodzielnie.

  Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika w celu sporządzenia wniosku o zmianę nazwiska w księgach wieczystych zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Postępowanie wieczystoksięgowe należy do postępowań o dużym stopniu zawiłości.