Zmiana nazwiska w księgach wieczystych

Obowiązek właściciela nieruchomości

Jak wiadomo ujawnienie prawa w księdze wieczystej to uprawnienie, ale także obowiązek właściciela nieruchomości. Wynika to z faktu, że nieujawnienie prawa w księgach wieczystych może narażać w niektórych przypadkach nabywcę nieruchomości w dobrej wierze na szkodę.  Dodatkowo Sąd może nałożyć na opieszałego właściciela grzywnę nawet do 10 000 zł. Również w przypadku zmiany nazwiska właściciela istnieje obowiązek ujawnienia tego faktu w księdze wieczystej.

Kiedy następuje zmiana nazwiska?

Najczęściej zmiana nazwiska właściciela księgi wieczystej dotyczy kobiet, które zmieniają nazwisko po ślubie na nazwisko męża lub przyjmują nazwisko męża jako pierwszy człon nazwiska złożonego. W takim przypadku konieczna jest aktualizacja ksiąg wieczystych. W tym celu należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej na formularzu urzędowych KW-WPIS. Formularz ten musi być aktualny. Druk tego formularza można znaleźć co do zasady na stronie internetowej każdego Sądu Rejonowego, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub wybrać taki formularz w formie papierowej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Opłata od wpisania zmiany nazwiska właściciela wynosi tylko 60 zł, a zatem jest niższa niż przypadku wpisu prawa własności. Do wniosku o wpis należy dołączyć zupełny odpis aktu małżeństwa, gdyż w dokumencie tym znajduje się informacja o zmianie nazwiska. Oczywiście nie zawsze zmiana nazwiska jest związana z zawarciem małżeństwa, czasami może ona wynikać z rozwodu i powrotu do nazwiska panieńskiego, czy też orzeczenia Sądu stwierdzającego, że dziecko nie ma prawa do nazwiska ojca i nadaje się mu nazwisko matki. W każdym przypadku konieczne jest dołączenie stosownego dokumentu do wniosku, gdyż w postępowaniu wieczystym nie ma możliwości przesłuchania świadków, a fakty są stwierdzane jedynie na podstawie dołączonych dokumentów. Konieczność aktualizacji wpisu w księdze wieczystej dotyczy również zmiany imienia. Zmiana imienia jest możliwa w wyjątkowych sytuacjach w trybie postępowania administracyjnego. Chodzi tutaj o przypadki gdy imię jest np. obraźliwe (takie same zasady obowiązują przy zmianie nazwiska). W postępowaniu wieczysto-księgowym pomocy może udzielić również radca prawny lub adwokat, jednak z uwagi na fakt, że wypełnienie wniosku o wpisanie prawa lub zmiany danych w księgach wieczystych jest stosunkowo proste najczęściej zainteresowani uzupełniają te wniosku samodzielnie.

Pomoc prawna w postępowaniu wieczystoksięgowym

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika w celu sporządzenia wniosku o zmianę nazwiska w księgach wieczystych zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Postępowanie wieczystoksięgowe należy do postępowań o dużym stopniu zawiłości.