Zmiany w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie uproszczone 

 Postępowanie uproszczone znajduje zastosowanie do określonej kategorii spraw. Niektóre postępowania są prowadzone według tej procedur bez względu na wartość przedmiotu spory, dla innych natomiast wartość ta jest istotna. Należy tutaj zaznaczyć, że nazwa postępowania wskazuje na uproszczenie procedury stosownej przez Sąd poprzez nałożenie na strony postępowania większej liczby obowiązków o charakterze formalnym. Od 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania uproszonego. Do tej pory w postępowaniu tym rozpoznawane były między innymi spory wynikające z umów przy wartości przedmiotu sporu równej, bądź mniejszej niż 10 tys. złotych. Po zmianach kwota ta wzrośnie do 20 tys. złotych. Jest to kolejne podwyższenie ww. kwoty na przestrzeni lat. W niniejszym artykule zostaną omówione skutki ww. zmian.

Istota postępowania 

  W postępowaniu uproszczonym pozew, a także inne kwalifikowane pisma procesowe muszą zostać złożone na urzędowym formularzu. Jest to obowiązek formalny, którego niezachowanie doprowadzi do wezwania do uzupełnienia braków, a następczo w sytuacji niewykonania ww. wezwania do odrzucenia pozwu. Odrzucenie pozwu będzie skutkować tym, że pozew będzie traktowany tak jakby nigdy nie został złożony, a co za tym nie wywoła skutków prawnych, np. nie przerwie biegu przedawnienia. W celu uniknięcia takiej sytuacji warto skonsultować się z adwokatem lub radca prawnym. W konsekwencji należy wskazać, ze prawodawca nakłada więcej wymogów formalnych przy sprawach prostych, o niskie wartości przedmiotu sporu w porównaniu do spraw znacznie bardziej skomplikowanych. Dodatkowo w postępowaniu takim powołanie nowych dowodów, czy faktów jest znacznie bardziej ograniczone, gdyż można to zrobić tylko gdy wykażę się, że nie można było tego zrobić wcześniej. W postępowaniu zwyczajnym powołanie nowych dowodów również jest ograniczone, ale nie w tak szerokim zakresie.

Wprowadzone zmiany 

  W polskich warunkach kwota 20 000 zł jest stosunkowo duża dlatego też większość spraw wynikających z odpowiedzialności kontraktowej od 1 czerwca 2017 r. jest rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym. Z uwagi na ten fakt warto pamiętać o stosowaniu w takich przypadkach formularza urzędowego. Formularze te są bardzo często zawodne z uwagi na mnogość możliwych do sformułowania żądań oraz ograniczenia objętościowe, ale należy je stosować zawsze gdy jest to konieczne.

Jak możemy pomóc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy usługi prawne również w zakresie postępowania uproszczonego. Ze względu na formalizm w tego rodzaju sprawach warto skorzystać z pomocy prawnika.