Zobowiązanie wekslowe

Szczególny charakter zobowiązania z weksla

 Zobowiązanie wynikające z weksla ma szczególny charakter. Weksel to papier wartościowy, który jest możliwy do spieniężenia. Weksle są coraz rzadziej używane w obrocie prawnym, z uwagi na powstanie wielu nowych form zabezpieczenia wierzytelności. Zobowiązanie wekslowe ze swojej istoty znacznie ułatwia dochodzenie przez wierzyciela zaspokojenia wierzytelności. W niektórych przypadkach wypełnienie weksla stwarza pole do wielu nadużyć ze strony wierzycieli, dlatego też przed podpisaniem zobowiązania wekslowego dłużnik powinien być świadomy skutków takiej czynności.

Zalety zobowiązania wekslowego 

  Weksel stanowi zobowiązanie abstrakcyjne. Oznacza to, że dla ważności weksla nie ma wpływu ważności podstawowego stosunku prawnego, który weksel miał zabezpieczać. Dla przykładu jeżeli dłużnik podpisał weksel zabezpieczający umowę pożyczki w postępowaniu z powództwa o zapłatę opartego na wekslu pozwany nie może skutecznie podnieść zarzutu w zakresie ważności umowy pożyczki. Dodatkowo należy podnieść, że na wniosek powoda Sąd może wydać w tym przypadku nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Cechą takiego rozstrzygnięcia, w przeciwieństwie do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym jest to, że jest on natychmiast zaopatrzony w klauzule wykonalności. Oznacza to, że zaraz po doręczeniu nakazu zapłaty może złożyć do wybranego komornika wniosek o wszczęcie egzekucji dołączając nakaz zapłaty. Oczywiście nakaz zapłaty wydany w takim postępowaniu może zostać zaskarżony przez pozwanego poprzez wniesienie zarzutów, jednak samo wniesienie środka zaskarżenia nie wstrzymuje wykonalności ww. decyzji procesowej. W przypadku natomiast gdy po przeprowadzeniu rozprawy Sąd uzna, że roszczenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie to wówczas nakaz zapłaty utraci moc. Jeżeli doszło już do wyegzekwowania kwot na podstawie ww. nakazu zapłaty to wówczas pozwany będzie mógł dochodzić zwrotu tych kwot w oparciu o przepisy regulujące powództwo z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Jakie zarzuty może podnieść pozwany? 

  W postępowaniu z powództwa opartego na podstawie zobowiązania wekslowego powód może powoływać zarzuty dotyczące samego dokumentu weksla. Przede wszystkim pozwany może stwierdzić, iż na dokumencie tym nie znajduje się jego podpis. W takiej sytuacji Sąd powoła biegłego eksperta od badania pisma w celu zweryfikowania ww. twierdzenia. W przypadku gdy okaże się, że doszło do fałszerstwa powództwo zostanie oddalone, a dodatkowo Sąd powinien w tej sytuacji zawiadomić organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Chcesz uzyskać pomoc? 

 Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Przeworsku udziela pomocy w postępowaniach opartych na zobowiązaniach wekslowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.