Zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika

Kiedy Sąd zasądzi zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika od drugiej strony?

Jeżeli strona wygra postępowanie procesowe Sąd na zasadzie art. 98 §2 kodeksu postępowania cywilnego zasądzi od drugiej strony zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę wygrywającą sprawę, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. W przypadku postępowania procesowego Sąd również może zasądzić te koszty na zasadzie art. 520 kodeksu postępowania cywilnego. W postępowaniu nieprocesowym Sąd zasądzi jednak te koszty wyłącznie gdy interesy uczestników są sprzeczne lub są oni w różnym stopniu zainteresowani rozstrzygnięciem sprawy (np. przysługują im różne co do wielkości udziały w spadku objętym działem).

W jakiej kwocie Sąd zasądzi zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika?

To jest zależne od tego czy strona wnosi o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, czy według spisu kosztów. Jeżeli strona wnosi o zasądzenie kosztów według norm przepisanych Sąd zasądzi te koszty według stawek minimalnych wynagrodzenia pełnomocnika określonych w rozporządzeniu. Co prawda Sąd może wtedy zasądzić stawkę wyższą, nawet 6-krotność stawki minimalnej, np. ze względu na duży nakład pracy pełnomocnika, jednak Sądu rzadko sięgają po taką możliwość. W przypadku zaś wniosku o zasądzenie kosztów wynagrodzenia według załączonego spisu kosztów Sąd powinien zasądzić kwotę wynagrodzenia w faktycznie poniesionej kwocie.

Czy w każdym wypadku Sąd zasądzi koszty wynagrodzenia pełnomocnika w faktycznie poniesionej kwocie?

Co do zasady tak, pod warunkiem, że wynagrodzenie to nie przekracza sześciokrotności stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i strona dołączy spis kosztów procesu zawierający oświadczenie o poniesionych kosztach wynagrodzenia pełnomocnika?

Czy od zasądzonych kosztów wynagrodzenia pełnomocnika należne są od odsetki?

Tak, od dnia uprawomocnienia orzeczenia, a w wyjątkowych sytuacjach już od dnia poniesienia tych kosztów (np. gdy koszty te są bardzo wysokie) należą się odsetki ustawowe za opóźnienie od zasądzonych kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Kiedy Sąd nie zasądzi kosztów wynagrodzenia pełnomocnika?

Sąd nie zasądzi kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, gdy nie jest on radcą prawnym lub adwokatem.

Czy koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego na etapie przedsądowym zostaną zwrócone?

W przypadku uwzględnienia powództwa Sąd jak najbardziej powinien zasądzić zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika według przedłożonego spisu, także gdy zawiera on koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego poniesione na etapie przedsądowym, np. koszty sporządzenia wezwania do zapłaty.

Co powinien zawierać spis kosztów procesu?

Spis kosztów procesu powinien zawierać:

  • imię i nazwisko strony,
  • numer PESEL strony,
  • przedmiot sprawy,
  • imię i nazwisko lub nazwa oraz numer we właściwym rejestrze przeciwnika procesowego,
  • wysokość poniesionych opłat skarbowych i sądowych,
  • wysokość poniesionych kosztów wynagrodzenia pełnomocnika,
  • wysokość poniesionych innych kosztów, np. kosztów dojazdu, kosztów wynagrodzenia detektywa

Czy Sąd jest uprawniony do badania nakładu pracy pełnomocnika, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza stawkę minimalną?

Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego może zawierać oświadczenie o wysokości kosztów obciążających stronę z tytułu wynagrodzenia adwokata. Dopiero w braku takiego oświadczenia, opłatę ustala się w wysokości minimalnej, chyba że okoliczności określone w § 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych przemawiają inaczej. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż Sąd jest związany oświadczeniem o poniesionych przez stronę rzeczywistych kosztach wynagrodzenia pełnomocnika w granicach wyznaczonych rozporządzeniem, a więc gdy umówione wynagrodzenie nie przekracza sześciokrotności stawki minimalnej. Wszelkie rozważania dotyczące oceny przez Sąd charakteru sprawy, jej zawiłości i nakładu pracy pełnomocnika aktualizują się jedynie w sprawach, gdy strona żądając zwrotu kosztów nie powołuje się na zawartą umowę z pełnomocnikiem, a jedynie wykazuje, iż nakład pracy i charakter sprawy uzasadniają przyznanie wynagrodzenie w stawce wyższej niż minimalna. Tezę tę potwierdza Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 5 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt. VII Gz 165/18. Co prawda postanowienie to dotyczyło wynagrodzenia adwokata, jednak ze względu na identyczne uregulowanie zasad, w przypadku wynagrodzenia radcy prawnego postanowienie to znajduje zastosowanie także, w przypadku radców prawnych.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zasad ponoszenia kosztów procesu?

Możesz umówić się na spotkanie w Kancelarii i uzyskać indywidualna poradę. W tym celu zadzwoń pod numer 724 046 783 lub napisze. Adres mailowy znajdziesz tutaj.