Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika

Kiedy Sąd zasądzi zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika od drugiej strony?

Jeżeli strona wygra postępowanie procesowe Sąd na zasadzie art. 98 §2 kodeksu postępowania cywilnego zasądzi od drugiej strony zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę wygrywającą sprawę, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. W przypadku postępowania procesowego Sąd również może zasądzić te koszty na zasadzie art. 520 kodeksu postępowania cywilnego. W postępowaniu nieprocesowym Sąd zasądzi jednak te koszty wyłącznie gdy interesy uczestników są sprzeczne lub są oni w różnym stopniu zainteresowani rozstrzygnięciem sprawy (np. przysługują im różne co do wielkości udziały w spadku objętym działem).

W jakiej kwocie Sąd zasądzi zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika?

To jest zależne od tego czy strona wnosi o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, czy według spisu kosztów. Jeżeli strona wnosi o zasądzenie kosztów według norm przepisanych Sąd zasądzi te koszty według stawek minimalnych wynagrodzenia pełnomocnika określonych w rozporządzeniu. Co prawda Sąd może wtedy zasądzić stawkę wyższą, nawet 6-krotność stawki minimalnej, np. ze względu na duży nakład pracy pełnomocnika, jednak Sądu rzadko sięgają po taką możliwość. W przypadku zaś wniosku o zasądzenie kosztów wynagrodzenia według załączonego spisu kosztów Sąd powinien zasądzić kwotę wynagrodzenia w faktycznie poniesionej kwocie.

Czy w każdym wypadku Sąd zasądzi koszty wynagrodzenia pełnomocnika w faktycznie poniesionej kwocie?

Co do zasady tak, pod warunkiem, że wynagrodzenie to nie przekracza sześciokrotności stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i strona dołączy spis kosztów procesu zawierający oświadczenie o poniesionych kosztach wynagrodzenia pełnomocnika?

Czy od zasądzonych kosztów wynagrodzenia pełnomocnika należne są od odsetki?

Tak, od dnia uprawomocnienia orzeczenia, a w wyjątkowych sytuacjach już od dnia poniesienia tych kosztów (np. gdy koszty te są bardzo wysokie) należą się odsetki ustawowe za opóźnienie od zasądzonych kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Kiedy Sąd nie zasądzi kosztów wynagrodzenia pełnomocnika?

Sąd nie zasądzi kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, gdy nie jest on radcą prawnym lub adwokatem.

Czy koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego na etapie przedsądowym zostaną zwrócone?

W przypadku uwzględnienia powództwa Sąd jak najbardziej powinien zasądzić zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika według przedłożonego spisu, także gdy zawiera on koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego poniesione na etapie przedsądowym, np. koszty sporządzenia wezwania do zapłaty.

Co powinien zawierać spis kosztów procesu?

Spis kosztów procesu powinien zawierać:

  • imię i nazwisko strony,
  • numer PESEL strony,
  • przedmiot sprawy,
  • imię i nazwisko lub nazwa oraz numer we właściwym rejestrze przeciwnika procesowego,
  • wysokość poniesionych opłat skarbowych i sądowych,
  • wysokość poniesionych kosztów wynagrodzenia pełnomocnika,
  • wysokość poniesionych innych kosztów, np. kosztów dojazdu, kosztów wynagrodzenia detektywa

Czy Sąd jest uprawniony do badania nakładu pracy pełnomocnika, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza stawkę minimalną?

Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego może zawierać oświadczenie o wysokości kosztów obciążających stronę z tytułu wynagrodzenia adwokata. Dopiero w braku takiego oświadczenia, opłatę ustala się w wysokości minimalnej, chyba że okoliczności określone w § 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych przemawiają inaczej. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż Sąd jest związany oświadczeniem o poniesionych przez stronę rzeczywistych kosztach wynagrodzenia pełnomocnika w granicach wyznaczonych rozporządzeniem, a więc gdy umówione wynagrodzenie nie przekracza sześciokrotności stawki minimalnej. Wszelkie rozważania dotyczące oceny przez Sąd charakteru sprawy, jej zawiłości i nakładu pracy pełnomocnika aktualizują się jedynie w sprawach, gdy strona żądając zwrotu kosztów nie powołuje się na zawartą umowę z pełnomocnikiem, a jedynie wykazuje, iż nakład pracy i charakter sprawy uzasadniają przyznanie wynagrodzenie w stawce wyższej niż minimalna. Tezę tę potwierdza Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 5 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt. VII Gz 165/18. Co prawda postanowienie to dotyczyło wynagrodzenia adwokata, jednak ze względu na identyczne uregulowanie zasad, w przypadku wynagrodzenia radcy prawnego postanowienie to znajduje zastosowanie także, w przypadku radców prawnych.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zasad ponoszenia kosztów procesu?

Możesz umówić się na spotkanie w Kancelarii i uzyskać indywidualna poradę. W tym celu zadzwoń pod numer 724 046 783 lub napisze. Adres mailowy znajdziesz tutaj.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus