Zwrot nakładów najemcy

Nakłady Najemcy na przedmiot najmu

W przypadku najmu najemcy bardzo często czynią nakłady na przedmiot najmu. Najczęściej jest tak, że po wypowiedzeniu stosunku najmu najemca żąda od wynajmującego zwrotu ich wartości. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze zgłoszenie takiego żądania jest możliwe. Kwestię związane z tym zagadnieniem reguluje przede wszystkim kodeks cywilny w przepisach dotyczących najmu. W zakresie umowy dzierżawy stosuje się natomiast odpowiednio ww. regulację. W przypadku rozwiązania stosunku najmu dochodzi do wzajemnego rozliczenia pomiędzy wynajmującym oraz najemcą, odpowiednio dzierżawcą lub wydzierżawiającym. Wbrew obiegowej opinii jednak to wynajmującemu przysługują uprawnienia w związku z nakładami poczynionymi przez najemcę.

Prawa Wynajmującego

Po rozwiązaniu stosunku najmu wynajmujący ma prawo żądać alternatywnie albo usunięcia przez najemcę zamontowanych ulepszeń albo zatrzymanie ich za zwrotem ich wartości najemcy. Tutaj należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o wydatki rzeczywiście poniesione przez najemcę, ale wartość poczynionych nakładów w chwili rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku najmu, ewentualnie wydania rzeczy. Wartość ta może nie odpowiadać w pełni wydatkom w związku między innymi ze zużyciem sprzętu i materiału, ale także kwestiami natury gospodarczej. Nie zawsze jednak wynajmującemu przysługuje prawo wyboru. Chociaż przepisy nie regulują tego wprost w niektórych sytuacjach wynajmujący musi zgodzić się na zapłatę najemcy wartości poczynionych nakładów. Teza ta wynika zarówno z literatury przedmiotu jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji gdy odłączenie ulepszeń jest z punktu widzenia ekonomicznego rażąco niekorzystne dla najemcy, a jednocześnie nie przysparza istotnych korzyści wynajmującemu. Dla przykładu usunięcie z budynku instalacji centralnego ogrzewania nawet wykonanej bez zgody wynajmującego jest kosztowne. Jednocześnie wymontowane części stanowią małą wartość dla najemcy, a również lokal użytkowy w skutek tej operacji straci na wartości. W takim przypadku żądanie wynajmującego, aby najemca usunął ulepszenia jest naruszeniem prawa podmiotowego i powinno zostać oddalone na zasadzie art. 5 kodeksu cywilnego. W sprawach tych można skonsultować się z prawnikiem, w szczególności radcą prawnym lub adwokatem.

Pomoc Kancelarii w sprawach ze stosunku najmu

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się profesjonalnym redagowaniem umów najmu oraz dzierżawy oraz sporządzaniem aneksów do tej tych dokumentów. Szczegółowe uregulowanie materii związanych z dokonywaniem nakładów przez najemcę na przedmiot najmu może uchronić od wyjątkowo ciężkich skutków i umożliwić uniknięcie kosztownych procesów sądowych.