Zwrot utraconego zarobku świadka

Obowiązek świadka

Najczęściej stawienie się w Sądzie w charakterze świadka jest przykrym obowiązkiem. Taki obowiązek wiąże się dodatkowo z poniesieniem przez świadka kosztów. Pomimo tego, jeżeli świadek został wezwany musi się wstawić pod rygorem nałożenia grzywny, a nawet doprowadzenia. Oczywiście świadek ma prawo wnosić o odroczenie terminu rozprawy jeżeli nie jest w stanie stawić się na wyznaczony termin oraz w odpowiedni sposób to uzasadni. Nie mniej jednak Sąd nie zawsze uwzględnia taki wniosek, gdyż jest również związany wcześniej wyznaczonymi terminami rozpraw. Świadek może też wnieść o to, aby Sąd na zasadzie instytucji zwanej Sądem wezwanym zwrócił się do Sądu w okręgu którym zamieszkuje świadek, aby ten Sąd wykonał związaną ze świadkiem czynność procesową.

Zwrot kosztów poniesionych przez świadka, który został wezwany

Przede wszystkim świadkowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu do Sądu. W tym celu świadek powinien należycie udokumentować te wydatki. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza gdy świadek zamieszkuje za granicą w celu stawienia się w Sądzie świadek musi spędzić dzień w hotelu, co wiąże się z kolejnymi wydatkami. Zwrot tych należności nie następuje jednak z urzędu, a ciężar dowodu w ich zakresie spoczywa niestety na świadku. Dodatkowo świadek może ubiegać się o zwrot utraconego zarobku. Jeżeli świadek świadczy pracę na podstawie stosunku pracy zwrot utraconego zarobku zostanie wyliczone według zasad właściwych dla określania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W innych przypadkach świadek powinien udokumentować w sposób należyte wartość swoich zarobków/dochodów. Jeżeli świadek prowadzi działalność gospodarczą wskazane będzie dołączenie rocznej deklaracji podatkowej, a w przypadku pozostawania w stosunku zlecenia stosownego zaświadczenia od Zleceniodawcy. Niestety jednak w przypadku gdy dochody świadka są wysokie nie otrzyma on pełnego ekwiwalentu za doznaną stratę, gdyż przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia określają górną granicę kwoty w jakiej Sąd jest uprawniony do przyznania świadkowi zwrotu utraconego zarobku. W związku z tym faktem należy podnieść, że postuluje się zmiany w zakresie zasad przyznawania należności świadkom. Osoba która nie jest zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy nie powinna bowiem ponosić negatywnych konsekwencji finansowych w związku ze stawiennictwem w Sądzie. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i utraconego zarobku można zgłosić również na rozprawie do protokołu lub powierzyć tę czynność adwokatowi lub radcy prawnemu.

Pomoc Kancelarii dla świadków

Nasza kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy również świadkom wezwanym na rozprawę, w celu przesłuchania. Nasza pomoc obejmuje porady prawne oraz reprezentację w Sądzie.