Sposób zaliczenie zapłaty wierzytelności

Kilka zobowiązań u tego samego wierzyciela

Często istnieje sytuacja, że jedna osoba posiada kilka zobowiązań co do tego samego wierzyciela. W praktyce obrotu gospodarczego często dochodzi do sytuacji, że istnieją wątpliwości co do tego, która wierzytelność dłużnik spłacił. W tym zakresie w braku odmiennych ustaleń stron znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Zasadą jest to, że to dłużnik ma prawo wybrać, którą wierzytelność ma spłacić. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla dłużnika. Jeżeli wierzycielowi przysługują dwie wierzytelności względem dłużnika, jedna z nich przedawnia się już za następnego dnia, natomiast druga dopiero co stała się wymagalna,  takim przypadku w interesie dłużnika jest spłacenie wierzytelności, która dopiero stała się wymagalna, a nie wierzytelności, która najprawdopodobniej ulegnie przedawnieniu (wierzyciel nie zdąży już najprawdopodobniej wytoczyć powództwa). Wybór dłużnika nie obejmuje już zobowiązań wynikających z jednego długu. Dla przykładu dłużnik przelał na konto wierzyciela kwotę 10 000 zł na zaspokojenie zobowiązania, na które składała się kwota 10 000 zł należności głównej, która przedawni się dopiero za dwa lata oraz odsetek w kwocie 10 000 zł (odsetki te są tak wysokie w związku z faktem, że dłużnik pozostawał w zwłoce przez wiele lat), które przedawnią się za kilka dni. W interesie dłużnika byłoby zaspokojenie należności głównej z uwagi na fakt, iż wtedy wygasną również zobowiązania odsetkowe. W tym przypadku jednak to do wierzyciela należy wybór, którą należność w ramach jednego długu umorzy w skutek spłaty. W interesie wierzyciela jest oczywiście zarachowanie otrzymanej kwoty na odsetki. Z uwagi na ten fakt, nie warto bagatelizować zagadnień związanych z zaliczeniem zapłaty.

Uprawnienia dłużnika oraz wierzyciela

Jeżeli natomiast dłużnik nie wybierze długu, który chce zaspokoić wybór należy do wierzyciela. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 451 kodeksu cywilnego dłużnik nie może zmienić zdania w tym zakresie, tj. żądać zaliczenia zapłaty na inny dług, jeżeli przyjął już pokwitowanie, w którym stwierdza się zaliczenie zapłaty na poczet określonego długu.   W przypadku gdy również wierzyciel nie skorzystał z prawa wyboru świadczenie podlega zarachowaniu na poczet długu najdalej wymagalnego, co z zasady jest korzystne dla wierzyciela.   W przypadku wątpliwości można umówić się w dowolnie wybranej kancelarii adwokackiej lub radcowskiej w celu odbycia konsultacji z prawnikiem. 

Analiza konkretnej sprawy 

Jeżeli chcesz uzyskać analizę Twojej konkretnej sprawy w oparciu o przepisy prawa oraz orzecznictwo judykatury zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Dane adresowe znajdują się na naszej stronie.